Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

10 maja – rekomendacje AOTMiT dotyczące pieniędzy na nowe pensje minimalne w ochronie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia i Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, systematycznie podejmuje działania mające poprawić sytuację finansową podmiotów leczniczych, uwzględniając aktualne potrzeby - podaje MZ

Związek Powiatów Polskich przyjął w marciu 2024 r. stanowisko w kwestii finansowania szpitali powiatowych. Wskazali w nim, że podstawowym problemem placówek jest nieprawidłowa wycena świadczeń opieki zdrowotnej w tzw. podstawowych zakresach. Zarzucili jej m.in. że nie uwzględnia gotowości do udzielania świadczeń. Postulowali także „wprowadzenie uczciwego mechanizmu waloryzacji wycen świadczeń, w związku ze wzrostem kosztów wynikających z inflacji, wzrostu cen energii i mediów oraz wynagrodzeń kadr”.

W odpowiedzi na to stanowisko wiceszef resortu Marek Kos zapewnił, że „Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), systematycznie podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, uwzględniając aktualne potrzeby.” Z kolei prace analityczne nad taryfikacją, jak wskazał, uwzględniają takie czynniki, jak m.in.

 • wzrost kosztów pracy, w tym dane dotyczące wysokości wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych,
 • inflację i inne zmienne, które mogą wpływać na zmianę wyceny świadczeń opieki zdrowotnej.

Następnie przedstawił plan taryfikacyjny AOTMiT na 2024 roku. Przyznał także, że wprowadzona forma przekazywania środków na podnoszone ustawowo wynagrodzenia (w wycenie świadczeń medycznych) „co prawda zapewnia możliwość elastycznego dysponowania dostępnymi środkami przez zarządzających, to jednak w przypadku szpitali realizujących świadczenia o niskiej wycenie, spowodowała narastanie zadłużenia”.

AOTMiT w ramach prac związanych z przygotowaniem raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej „monitoruje i analizuje sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w tym w szczególności szpitali z uwzględnieniem ich kategorii i poziomu” w tzw. sieci szpitali.

Analiza podlega m .in:

 • struktura i dynamika zmian w zakresie przychodów oraz kosztów działalności z uwzględnieniem takich elementów jak: koszty osobowe (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych), czy koszty zużycia materiałów i energii – wymienił Kos.
 • cyklicznie gromadzone informacje o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia i wymiarze zatrudnienia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zwrócił uwagę, że MZ pismem z 15 lutego br. zlecił AOTMiT przeprowadzenie analizy i przygotowanie do 10 maja raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą o wynagrodzeniach.

„Dodatkowo zostało zlecone dokonanie wariantowych analiz:

 • związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umowa o pracę;
 • związanych z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2024 – 2025 r.;
 • uwzględniających symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • uwzględniających odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania”.

Wiceminister Kos wspomniał także, że NFZ zwiększył tegoroczny budżet o ponad 2 mld zł, co umożliwić ma właśnie sfinansowanie ubiegłorocznych świadczeń, które placówki wykonały ponad wysokość umowy z NFZ. Z kolei „nadwykonanie ryczałtu” powinno co do zasady skutkować zwiększeniem kwoty ryczałtu na kolejny okres, natomiast „niedowykonanie” ryczałtu może skutkować pomniejszeniem środków na następny okres rozliczeniowy. Niezależnie od tego, jak zapewnił, resort dostrzega, że niektóre szpitale mają problem z „odrobieniem” świadczeń z tytułu pobranych środków i w związku z tym wydłużył do końca 2024 r. okres, w którym świadczeniodawcy powinni rozliczyć kwoty otrzymane jako dodatki do ryczałtu systemu zabezpieczenia za 2023 r.

Aby poprawić sytuację finansową szpitali działających w ramach PSZ, resort zdrowia przygotował kolejną nowelizację rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jej projekt został już opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Rozwiązania w nim zaproponowane, jak wyjaśnił Marek Kos, wprowadzają zapisy:

 • gwarantujące szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2023 r. był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na ten rok.,
 • wypłatę dodatkowych środków zapewniających utrzymanie dotychczasowej wysokości ryczałtu PSZ, a jednocześnie zobowiązujące beneficjentów tego instrumentu do rozliczenia uzyskanych w ten sposób środków przez ich odpracowanie, a w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich nadwykonań ryczałtu w 2024 r., przez zwrot nierozliczonych w ten sposób kwot;
 • umożliwiające wypłaty w 2024 r. specjalnych dodatków do ryczałtu PSZ świadczeniodawcom, którzy za poprzedni okres rozliczeniowy (2023 r.) wykazali tzw. nadwykonania tego ryczałtu. Dodatki będą wypłacane w wysokości 50 proc. wypracowanych nadwykonań, jednak z jednoczesnym uwzględnieniem kwot dodatków wypłaconych w 2023 r.

Źródło: Rynek Zdrowia