Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Podwyżki wynagrodzeń w szpitalach. Spór o rekomendację AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma pokazać algorytm ukazujący, w jaki sposób wyliczany był wzrost wyceny punktu w grupach świadczeń w związku z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Szpitale powiatowe, którym zabrakło pieniędzy na podwyżki, od dawna domagają się w tej sprawie informacji. Czy 12 grudnia w końcu wszystko stanie sie jasne?

Po wprowadzeniu wynikających z ustawy podwyżek wynagrodzeń, choć AOTMiT przeszacowała wyceny świadczeń/ceny punktów, wielu szpitalom brakuje pieniędzy. Dlaczego tak jest? Jaki jest algorytm wyliczeń? Powiaty tej informacji szukają w AOTMiT. Nie jest łatwo. Wczoraj padły jednak pewne deklaracje.

16 listopada Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich (ZPP) starosta bielski Andrzej Płonka pisemnie poprosił wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, aby na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 21 listopada „zapewnił on udział Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz pracowników Agencji merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie rekomendacji”, w oparciu o którą wyliczane są środki dla szpitali po podwyżkach wynagrodzeń.

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich od czasu wprowadzenia zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, obowiązującej od lipca br., domagają się szczegółowej informacji na temat metodologii, w oparciu o którą Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowała rekomendację, która służy NFZ do wyliczenia środków na kontrakty dla szpitali po wzroście wycen świadczeń – brzmi treść pisma.

Metodologia ustalania cen jednostkowych została przyjęta w Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wynika z informacji przekazanych nam przez Bernadetę Skóbel, eksperta prawnego Związku Powiatów Polskich, pismo starosty Płonki, prezesa ZPP, stało się podstawą do dyskusji podczas spotkania wspomnianego Zespołu. – Podczas posiedzenia Zespołu padła deklaracja ze strony ministra Macieja Miłkowskiego i prezesa AOTMiT RomanaTopór-Mądrego, że AOTMiT pokaże wzór, który pozwoli zrozumieć, w jaki sposób Agencja wyliczyła wzrost cen punktów w poszczególnych grupach świadczeń. Tak odebrałam informację przekazaną podczas dyskusji – powiedziała nam Bernadeta Skóbel.

AOTMiT odpowiedziała na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Przedstawiciele Związku przypominali podczas posiedzenia Zespołu – w ślad za pismem prezesa ZPP – że nowe wyceny poza kosztami wzrostu wynagrodzeń etatowych pracowników medycznych, wprost objętych ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, miały też uwzględniać odpowiednio: wynagrodzenia osób wymienionych w art. 5 ustawy, czyli zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonujących zawodu medycznego, wzrost kosztów pracy personelu zatrudnionego na podstawie innej niż umowa o pracę, inflację.

Jeszcze 26 sierpnia Adam Styczeń, prezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski, skierował do prezesa AOTMiT wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie. Poprosił o pokazanie, w jaki sposób wspomniane wyżej elementy były brane pod uwagę przy ustalaniu wzrostu wycen świadczeń, a dokładniej, punktu, czyli cen jednostek rozliczeniowych.

14 października dr Roman Topór-Mądry, prezes AOTMiT odpowiedział, że „Agencja nie dysponuje informacjami o wnioskowanym stopniu szczegółowości i w rozbiciu na poszczególne elementy składające się na kwotę bądź procent wzrostu cen każdej jednostki rozliczeniowej z osobna”.  – Kwoty wzrostu cen jednostek rozliczeniowych ponad 6. decyl oraz procent wzrostu w przypadku ryczałtów obliczone zostały jako jedna wartość, nie wyliczano osobno wysokości wzrostu cen jednostek rozliczeniowych wynikających ze wzrostu poszczególnych elementów wskazanych w Pana wniosku – odpowiedział prezes AOTMiT na pytanie prezesa Stowarzyszenia Szpitali Małopolski.

Prezes Agencji: stopień wzrostu wynagrodzeń obliczony globalnie

Jak przekonywał prezes AOTMiT, wszystkie te elementy łącznie przełożone zostały na określenie niezbędnego stopnia wzrostu wartości umów w NFZ w poszczególnych grupach zakresów, a dla wybranych obszarów, wymagających pilnej interwencji, oszacowano dodatkowy wzrost wartości umów. Prezes AOTMiT zaznaczył też, że „stopień wzrostu wynagrodzeń obliczony został globalnie, jako wartość uśredniona dla wszystkich podmiotów, zależna od struktury zatrudnienia”. – Konsekwencją uśredniania jest natomiast to, że podmioty o większym udziale osób zatrudnionych na umowach o pracę ponoszą koszty wzrostu wynagrodzeń w wymiarze przekraczającym uśredniony procent wzrostu dla całego systemu. Podobnie wartości współczynników korygujących, mimo iż włączane były do cen jednostek rozliczeniowych indywidualnie u każdego świadczeniodawcy, finalnie zostały uśrednione na poziomie poszczególnych grup zakresów – stwierdził szef AOTMiT.

Prezes ZPP: uśrednienie nie stoi na przeszkodzie udzieleniu informacji

Związek Powiatów Polskich nieusatysfakcjonowany odpowiedzią prezesa AOTMiT nadal domaga się informacji o szczegółach rekomendacji Agencji, która posłużyła do wyliczeń kontraktów przy aneksowaniu umów dla szpitali przez NFZ.

– Uśrednienie stopnia wzrostu wynagrodzeń we wszystkich podmiotach w żadnym wypadku nie stoi na przeszkodzie udzieleniu informacji w żądanym kształcie, jeżeli wnioskujący o udzielenie informacji publicznej odnosi się właśnie do uśrednionego wzrostu poszczególnych cen jednostek rozliczeniowych, żądając jedynie rozbicia tej pozycji na elementy, które zgodnie z dokumentami opracowanymi przez samą Agencję były brane pod uwagę przy ustalaniu ceny końcowej – argumentował Andrzej Płonka.

Jak relacjonuje Bernadeta Skóbel, 21 listopada podczas spotkania Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego prezes AOTMiT wyjaśnił ponownie, że nie ma możliwości przedstawienia sposobu tworzenia tych podwyżkowych jednostkowych wyliczeń w rozbiciu osobno na cztery elementy (podwyżki dla pracowników medycznych etatowych, podwyżki dla pracowników etatowych niemedycznych, dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej, inflacja – przyp. red.).

Co ostatecznie pokaże AOTMiT?

– Jak podtrzymywał prezes AOTMiT, przedstawienie wyliczeń, o jakie pytano nie jest możliwe wprost w oparciu o wzór, jakim posługiwała się Agencja, tworząc rekomendacje. Pan minister Miłkowski zdecydował na spotkaniu Zespołu, że jeśli Agencja nie ma możliwości przedstawienia informacji w taki sposób, w jaki prosiło o to Stowarzyszenie Szpitali Małopolski, to niech pokaże sposób, w jaki wyliczano wzrost ceny punktu w poszczególnych grupach świadczeń – mówi nam ekspertka ZPP.

Dodaje: – W rekomendacji AOTMiT określona jest cena jednostkowa produktu, cena za punkt. My nie pytaliśmy, co się składa na wycenę punktu, tylko o to, co składa się na wzrost wyceny punktu. W jakim stopniu te 4 czynniki mają wpływ na ten wzrost. Nas na przykład interesuje, w jaki sposób we wzroście wyceny punktów został policzony poziom inflacji.

– Pytamy o to, ponieważ jeśli w tych wyliczeniach przyjęto nie do końca trafne założenia, to obawiamy się ponownego pogorszenia sytuacji finansowej szpitali powiatowych w wyniku podwyżek wymaganych ustawą od lipca następnego roku – powiedziała Bernadeta Skóbel.

Nowe informacje dotyczące wyliczeń wzrostu cen punktów, o które Związek Powiatów Polskich zabiega od sierpnia, mają zostać przedstawione podczas posiedzenia Zespołu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które zaplanowano na 12 grudnia.

Źródło: Rynek Zdrowia