Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Program modernizacji szpitali po konsultacjach

Prawie 50 uwag zgłoszono do "Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”. Właśnie opublikowano raport z konsultacji projektu uchwały w tej sprawie. Pieniądze z programu będą na wymianę łóżek, sprzętu i inwestycje na SOR-ach.

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano raport z konsultacji publicznych uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”. Łącznie zgłoszono prawie 50 uwag.
Niektóre z uwag zgłoszonych do programu:

 •  Włączenie do grona beneficjentów programu podmioty udzielające świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Uwaga zgłoszona przez wiceprezesa Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” została nieuwzględniona. Jak argumentuje MZ program zakłada wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych; wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego oraz wymianę łóżek szpitalnych. „Tym samym, obszar podstawowej opieki zdrowotnej nie został przez ustawodawcę przewidziany do wsparcia ze środków PMPL” – wskazano w odpowiedzi.
 • Ujęcie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w wykazie beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach powyższego Programu. Uwaga zgłoszona przez prezesa Zarządu Unii Uzdrowisk Polskich nie została uwzględniona z tych samych względów, co uwaga dotycząca POZ.
 • Uwaga Izby POLMED: Doprecyzowanie założeń Projektu, tak aby zagwarantować podmiotom leczniczym dostęp do nowoczesnych wyrobów medycznych, które są niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Projekt niewystarczająco kompleksowo odnosi się do wyposażenia podmiotów leczniczych w wyroby medyczne (poza lóżkami szpitalnymi), które są przecież najważniejszymi sprzętami w szpitalu z perspektywy zdrowia pacjentów. W szczególności zaopatrzenie podmiotów leczniczych w nowe wyroby medyczne nie powinno się ograniczać tylko do oddziałów geriatrycznych czy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, gdyż braki w nowoczesnych wyrobach dotykają wiele różnych oddziałów. Uwaga nie została uwzględniona.
 • Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów: Poszerzenie programu i uwzględnienie w nim wymiany łóżek również w podmiotach realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej. Tutaj bowiem łóżka (i ich jakość) mają bezpośrednie przełożenie na proces leczenia i powrót pacjentów do zdrowia. Stare i nieodpowiednie łóżka bezpośrednio wpływają nie tylko na komfort pacjenta, ale przede wszystkim mogą nasilić dolegliwości, a nawet przyczyniać się do zwiększenia bólu. Zatem wymiana na nowe łóżka rehabilitacyjne wspomoże proces usprawniania oraz wesprze pacjenta w usamodzielnieniu się. Uwaga nie została uwzględniona.
 • Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych: Zbyt wąskie założenia dotyczące modernizacji infrastruktury szpitalnej. Program powinien zawierać nie tylko elementy związane z modernizacją w kontekście budowlanym, ale również zakładać modernizację informatyczną, która jest niezbędna do efektywnego wykorzystania istniejącej już bazy infrastrukturalnej i ludzkiej. Uwaga nie została uwzględniona, bo jak odpowiada MZ: w ramach konkursów, w których planuje się możliwość modernizacji i przekształceń będzie istniała również możliwość wyposażenia podmiotów, w tym dokonywania zakupów, np. infrastruktury informatycznej.

Duże pieniądze na nowe łóżka i inwestycje na SOR-ach

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych” opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji w lutym tego roku. Program będzie finansowany z Funduszu Medycznego, a jego budżet wyniesie 6 767 mln zł. Czas realizacji projektów wyznaczono na lata 2022 – 2029. Interwencje w ramach Programu będą ukierunkowane na modernizację i przebudowę infrastruktury podmiotów leczniczych oraz doposażenie, w tym w sprzęt i aparaturę medyczną najnowszej generacji w obszarze:

 •  wsparcia rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych;
 • wymiany łóżek szpitalnych;
 • wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego.

O dofinansowanie będą mogły – jak zapisano w projekcie – ubiegać się podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na inwestycje w trzech obszarach.

Inwestycje ukierunkowane na podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych przez:

 •   rozwój bazy łóżkowej w zakresie przekształcenia istniejących nieefektywnych łóżek w łóżka opieki geriatrycznej i opieki długoterminowej oraz tworzenie nowych miejsc opieki,
 • modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych, w tym przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i wymogów technicznych, a także dostosowania tej infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz niezbędne wyposażenie;
 • Inwestycje skierowane do podmiotów leczniczych udzielających całodobowych, stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego przez wymianę zużytych łóżek szpitalnych;
 • Inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego przez:
 1. zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego,
 2. modernizację Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) wraz z wymianą sprzętu,
 3. utworzenie na terenie województwa śląskiego nowych SOR lub przekształcanie istniejących struktur izb przyjęć w SOR, budowę i dostosowanie lądowisk przyszpitalnych do obecnych wymagań,
 4. modernizację i doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny funkcjonujących obecnie centrów urazowych, jak i planowanych do utworzenia w trakcie realizacji Programu, zakup śmigłowców na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 5. modernizację i doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 6. modernizację i doposażenie infrastruktury śmigłowcowej oraz zaplecza szkoleniowego lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Źródło: Rynek Zdrowia