Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Projekt rozporządzenia w sprawie zapłaty za nadwykonania za 2023 rok w ryczałcie

 

Podczas spotkania z dyrektorami szpitali w Poznaniu na targach „Salmed” we wtorek 19 marca 2024 r.minister zdrowia Pani Izabela Leszczyna przekazała informację, że przygotowanie zostanie rozporządzenie w tej sprawie. – Zapewniła, że temat będzie załatwiony i pojawi się projekt rozporządzenia w sprawie zapłaty za nadwykonania w ryczałcie ponad wartość umowy – przekazał Rynek Zdrowia prezes Waldemar Malinowski.
Rozporządzenie pojawiło się na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

W ocenie skutków regulacji czytamy:

  • „dodanie § 3ba, zawierającego rozwiązanie analogiczne do regulacji zawartej w § 3b ww. rozporządzenia (mającej zastosowanie w 2023 r.), które zagwarantuje szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2023 r. był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na ten rok., wypłatę dodatkowych środków zapewniających utrzymanie dotychczasowej wysokości ryczałtu PSZ, a jednocześnie zobowiąże beneficjentów tego instrumentu do rozliczenia uzyskanych w ten sposób środków przez ich odpracowanie, a w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich nadwykonań ryczałtu w 2024 r., przez zwrot nierozliczonych w ten sposób kwot;
  • dodanie § 3d, który umożliwi wypłaty w 2024 r. specjalnych dodatków do ryczałtu PSZ świadczeniodawcom, którzy za poprzedni okres rozliczeniowy (2023 r.) wykazali tzw. nadwykonania tego ryczałtu. Dodatki będą wypłacane w wysokości 50% wypracowanych nadwykonań, jednak z jednoczesnym uwzględnieniem kwot dodatków wypłaconych w 2023 r., zgodnie z § 3b nowelizowanego rozporządzenia; podstawę ustalenia wysokości dodatku dla danego świadczeniodawcy stanowić będzie różnica miedzy liczbą jednostek sprawozdawczych za 2023 r. a sumą liczby tych jednostek stanowiącą podstawę ustalenia wysokości ryczałtu na 2023 r. i liczby jednostek odpowiadających kwotom uzyskanych w tym okresie na mocy ww. przepisu”.

Źródło: Rynek Zdrowia, OZPSP, RCL