Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Szereg wątpliwości dotyczących wprowadzonej od 1 lipca ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Dyrektorzy szpitali mają szereg wątpliwości związanych z wprowadzoną 1 lipca ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Obawiają się pozwów sądowych wytaczanych przez pracowników. - W związku z licznymi wątpliwościami natury formalno-prawnej oraz interpretacji przepisów zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia i NFZ o spotkanie wyjaśniające - mówi Rynkowi Zdrowia Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz.

Dyrektorzy szpitali zgłaszają szereg wątpliwości ws. podwyżek dla medyków

Wprowadzona od 1 lipca ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia budzi wiele wątpliwości wśród zarządzających placówkami. Dotyczą one głównie sposobu finansowania podwyżek, odpowiedniego zaszeregowania pracowników oraz wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników placówek, którzy nie zostali ujęci w przyjętej tabeli płac.

Do Polskiej Federacji Szpitali wpłynął szereg pytań od dyrektorów szpitali członkowskich dotyczących właśnie wprowadzonych nowych regulacji wynagrodzeń. – W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi natury formalno-prawnej oraz interpretacji przepisów ustawy, a także prawidłowości analiz wyliczeń przeprowadzonych przez AOTMiT, wspólnie z Pracodawcami RP, z którymi konsultowaliśmy już te wątpliwości, wystąpiliśmy do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o spotkanie w celu szczegółowego omówienia zidentyfikowanych problemów i nieprawidłowości – mówi Rynkowi Zdrowia Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz. Jako termin spotkania z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem odpowiedzialnym za przygotowanie ustawy oraz prezesem NFZ Filipem Nowakiem Federacja zaproponowała pierwsze dni sierpnia. Federacja argumentuje, że „w tym terminie świadczeniodawcy powinni już dysponować zaktualizowanymi wyliczeniami ryczałtu PSZ w wyniku oświadczeń składanych przez dyrektorów OW NFZ oraz propozycjami aneksów do umów na wszystkie rodzaje świadczeń finansowych ze środków publicznych”.- Pozwoli to na prawidłowe oszacowanie spodziewanego wzrostu przychodów i porównanie ich z faktycznie odnotowanym w placówkach wzrostem kosztów nie tylko wynagrodzeń, ale także pozostałych składowych (media, wyroby medyczne, leki czy usługi obce) – tłumaczy PFSz.

Co z pracownikami niemedycznymi?
W przesłanych do Polskiej Federacji Szpitali zapytaniach dyrektorzy wskazują m.in. na problemy ze sposobem zaszeregowania pracowników. O ile w większości sytuacji tabela płac precyzyjnie to określa, w przypadku pielęgniarek i położnych jest problem związany z możliwością zaszeregowania do trzech grup, w zależności od wymaganych kwalifikacji, co wiąże się z dysproporcją w zarobkach na poziomie nawet 2 tys. zł. Jak wskazano w jednym z pytań, za tę samą pracę należy się to samo wynagrodzenie, a tabela płac zakłada trzy różne pensje i takie dysproporcje mogą skończyć się sprawami w sądach, gdyż „już personel nasyła na szpitale Państwową Inspekcję Pracy„. Wiele wątpliwości budzi również artykuł 5. ustawy dotyczący podwyżek wynagrodzeń dla osób niewykonujących zawodu medycznego, czyli pracowników administracyjnych, technicznych, ekonomicznych czy gospodarczy, zmieniający ich płace, „tak aby wynagrodzenie to:
odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy, uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.” Dyrektorzy pytają m.in. o to, czy należy określić osobne współczynniki dla tych grup zawodowych, ile procent ma wynosić podwyżka, a przede wszystkim skąd będzie na to finansowanie.

Czy w 2023 roku planowane są dalsze zwiększenia wyceny z powodu podwyżek płac?
Wybrane pytania i wątpliwości zgłoszone przez dyrektorów do Polskiej Federacji Szpitali:

 • Czy środki finansowe celowane na podwyżki w podmiocie leczniczym będą wystarczające, żeby zagwarantować comiesięczną realizację wypłaty wraz ze składowymi wynagrodzenia, w tym kosztami zatrudnienia ponoszonymi przez pracodawcę (w tym, np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)?
 • Prosimy o doprecyzowanie zasad podwyższania wynagrodzenia pracowników niewykonujących zawodu medycznego, a konkretnie punktu 3. w artykule 5. ustawy. Czy podwyższenie wynagrodzenia jest obligatoryjne? Co należy rozumieć pod pojęciem „w ustalonym czasie”? Jeśli podwyżka jest obligatoryjna, to od jakiej daty ją wprowadzić? Czy na ten cel będą dedykowane środki pieniężne?
 • Czy dotychczasowe finansowanie “celowe” poprzez współczynniki korygujące koszty świadczeń zostanie zachowane? Jeśli tak, czy w tej samej wysokości jak do tej pory?
 • Proszę o interpretację art. 5 ustawy, w szczególności proszę o wyjaśnienie, co w praktyce oznacza sformułowanie „adekwatny średni wzrost wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie”, tzn. jaki konkretnie okres wzrostu powinien być brany pod uwagę, czy od 01.07.2022 r., czy inny, np. roczny. Co to jest adekwatny średni wzrost, do czego się odnosi (czy należy brać pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze pracowników czy wynagrodzenie brutto pracowników)?
 • Jak zostaną policzone nowe ryczałty, czy wszystkie dodatkowe wskaźniki (oprócz tych za chemię i leki) zostaną włączone do punktu bazowego z kontraktem NFZ?
 • Czy w nowej wycenie również zostaną włączone wynagrodzenia pielęgniarek płacone osobnymi fakturami z NFZ i innych medyków?
 • Czy nadal będą różnice w wycenie tego samego świadczenia rozliczanego w ryczałcie PSZ, odrębnie finansowanym oraz odrębnie kontraktowanym?
 • Co w przypadku, gdy świadczeniodawca ma aktualnie wyższą cenę, np. 1,70 zł? Czy wtedy otrzyma cenę 2,03 (1,70 + 0,33), czy też jego aktualna cena zostanie pominięta i otrzyma 1,89 zł (1,56 + 0,33)?
 • Czy fakt posiadania np. tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa z wymaganą specjalizacją , automatycznie gwarantuje wynagrodzenie zasadnicze min. 7.305 zł?
 • Czy szpital otrzyma środki na realizację wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników (w tym pracowników administracji, technicznych, ekonomicznych, gospodarczych)?
 • Czy dla pracowników administracji zostaną przekazane środki na wzrost wynagrodzeń oraz czy pracownicy tej grupy zawodowej powinni mieć określone współczynniki odrębne, zgodnie z zasadami wynikającymi z art.5 ustawy nowelizującej?
 • Czy w przyszłym roku również planowane są dalsze zwiększenia wyceny jednostki rozliczeniowej w związku z kolejnymi wzrostami wynagrodzeń minimalnych w służbie zdrowia od 01.07.2023?
 • Czy w związku ze wzrostem wyceny jednostek rozliczeniowych, co wiąże się ze wzrostem wydatków NFZ w skali roku ok. 18,5 mld zł (22 proc. planu finansowego NFZ) planowane jest finansowanie ewentualnych nadwykonań w 2022 r. w zakresach limitowych?
 • Czy w nowej wycenie również zostaną włączone wynagrodzenia pielęgniarek płacone osobnymi fakturami z NFZ i innych medyków?
 • Czy nadal będą różnice w wycenie tego samego świadczenia rozliczanego w ryczałcie PSZ, odrębnie finansowanym oraz odrębnie kontraktowanym?
 • Ile procent podwyżki (powołując się na artykuł 5.) powinniśmy dać personelowi? U mnie średnia podwyżek w białej części wynosi 28 proc. Czy to oznacza, że każdy pracownik ma tyle dostać podwyżki?

Źródło: Rynek Zdrowia