Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Zmiany w ochronie zdrowia na lata 2022-2023. Rząd przyjął Krajowy Program Reform

Rząd przyjął Krajowy Program Reform (KPR) na lata 2022/2023. Dokument określa kierunki działań dla strategicznych wyzwań gospodarczych i społecznych Polski. W ochronie zdrowia przewiduje m.in. przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.

Krajowy Program Reform 2022/2023 (KPR) – dokument, który określa kierunki działań dla głównych strategicznych wyzwań gospodarczych i społecznych Polski. Chodzi m.in. o zapewnienie stabilności finansów publicznych, poprawę opieki zdrowotnej, zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności, zazielenienie gospodarki czy transformację cyfrową przedsiębiorstw i administracji publicznej. Osobne wyzwanie związane jest z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

KPR 2022/2023 w zakresie ochrony zdrowia

Poprawa dostępności i jakości świadczeń

Krajowy Program Reform przewiduje podniesienie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez podjęcie szeregu inwestycji i reform. Zgodnie z założeniem, realizowane mają być z Krajowego Planu Odbudowy, na który przekazanie pieniędzy Unia Europejska uzależnia przestrzegania praworządności w Polsce.

W ramach działań związanych z zapewnieniem pacjentom równego dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń, zrealizowane mają zostać:

 • reforma i restrukturyzacja sektora szpitalnictwa w Polsce;
 • reforma opieki onkologicznej i kardiologicznej w Polsce;
 • reorganizacja infrastruktury strategicznej w ochronie zdrowia i podmiotów leczniczych.

Najważniejsze działania w perspektywie roku – harmonogram wdrażania reform:

 • III kwartał 2022 r.: wejście w życie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa;
 • III kwartał 2022 r.: wejście w życie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej i opieki koordynowanej, a następnie przepisów finansowych (w tym zmian w umowach), pozwalających na wdrożenie zmian w całym kraju;
 • III kwartał 2022 r.: wejście w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej ustanawiającej zasady funkcjonowania sieci poprzez wprowadzenie nowej struktury i nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce;
 • III kwartał 2022 r.: wejście w życie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wraz z niezbędnymi przepisami wykonawczymi;
 • I kwartał 2023 r.: wejście w życie rozporządzenia w sprawie wykazu Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących dla sieci onkologicznej.

W zakresie niwelowania kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia KPR przewiduje:

 • IV kwartał 2021 r.: nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zawodach lekarza i lekarza dentysty, mająca na celu stworzenie podstawy prawnej do wsparcia finansowego od roku akademickiego 2021/2022 dla studentów kierunków medycznych w Polsce (w tym studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022), co przyczyni się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce;
 • III kwartał 2022 r.: wejście w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, która wprowadzi możliwość tworzenia studiów II stopnia w zakresie przygotowania do zawodu ratownika medycznego;
 • IV kwartał 2022 r.: wejście w życie pakietu legislacyjnego, mającego na celu poprawę atrakcyjności zawodów medycznych i warunków pracy pracowników medycznych.

Aby podnieść efektywność i jakość systemu ochrony zdrowia rządzący przewidują utworzenie odpowiedniego zaplecza do prac badawczo-rozwojowych poprzez wsparcie polskiego potencjału badawczo-rozwojowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Najważniejsze działania zmierzające do tego podjęte zostaną:

 • IV kwartał 2022 r.: wejście w życie lub realizacja kluczowych działań określonych w Rządowym Planie Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, zgodnie z harmonogramem określonym w Planie Strategicznym;
 • IV kwartał 2022 r.: wejście w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Leki i wyroby medyczne. Modernizacja centrów specjalistycznych

Sprzyjające warunki dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych stworzyć ma wchodzący w życie w II kwartale 2023 r. akt prawny w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw leków, w tym rozwiązania problemu niedoborów leków i najważniejszych słabych punktów w łańcuchach dostaw.

KPR zakłada także rozwój i modernizację infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych. Dokument przewiduje, że inwestycyjne kierowane będą na:

 • przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych, w tym podmiotów realizujących świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego, zapewniającą bezpieczną obsługę pacjentów lub budowę nowej infrastruktury podmiotów leczniczych;
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną z uwagi na ciągły rozwój technologii medycznych oraz utrzymujący się deficyt zarówno w jakości, jak i liczbie wykorzystywanej aparatury specjalistycznej;
 • wsparcie zmian jakościowych w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych, w tym podmiotów realizujących świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego poprzez realizację niezbędnych działań infrastrukturalnych.

W tym zakresie rząd planuje w:

 • IV kwartale 2022 r. wejście w życie podstawowego aktu prawnego/ rozporządzenia/przepisu prawnego w sprawie wykazu dokładnych kryteriów kwalifikujących szpitale do poszczególnych kategorii, aby pomóc w określeniu potrzeb inwestycyjnych wynikających z reformy.
 • I kwartale 2023 r. uruchomienie pierwszego naboru wniosków dla szpitali ubiegających się o dofinansowanie.

Przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia

W KPR mowa jest także o planowanej rozbudowie systemu e-zdrowia w Polsce. Do projektowanych w ramach reformy działań należą:

 • wdrożenie trzech centralnych usług cyfrowych: narzędzia wspomagającego analizę stanu zdrowia pacjenta, rozwój algorytmów sztucznej inteligencji, budowa centralnego repozytorium danych medycznych;
 • cyfryzacja dokumentacji medycznej i dalszy rozwój usługi jej wymiany;
 • wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

Najważniejsze działania w perspektywie roku rząd zaplanował na:

 • I kwartał 2022 r. – otwarcie ofert na usługę teleporad, uzgodnienie zapisów rozporządzenia ws. pilotażu e-rejestracji.
 • II kwartał 2022 r. – zakończenie realizacji funkcjonalności e-rejestracji i teleporad, pilotaż e-rejestracji: Etap I i II – rozpoczęcie realizacji pilotażu w trybie F&F dla wybranych usług biznesowych.

Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia

Na program składa się także transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i administracji publicznej. W ochronie zdrowia program reform przewiduje zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych, wzmocnienie infrastruktury przetwarzania danych oraz optymalizację infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Zostanie przeprowadzona nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która umożliwić ma m.in. tworzenie przez podmioty wchodzące w skład systemu cyberbezpieczeństwa Centrów Wymiany Informacji i Analizy oraz specjalne zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego dla sześciu sektorach kluczowych – energii transportu, ochrony zdrowia, bankowości i infrastruktury rynków finansowych, infrastruktury cyfrowej oraz zaopatrzenia w wodę.

Treść dokumentu: Krajowy Program Reform na lata 2022/2023

Źródło:
MRiT
Rynek Zdrowia