Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

AOTMiT sprawdza zarobki w szpitalach. Termin przekazania raportów – 26 kwietnia

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała o rozpoczęciu cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Chodzi o wszystkich pracowników.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia. AOTMiT zbiera dane na temat płac medyków

– Koszty osobowe mają największy udział w kosztach działalności operacyjnej, tym samym w kosztach udzielanych świadczeń. Jest to równocześnie kategoria, która podlega najbardziej dynamicznym zmianom – tłumaczy AOTMiT.

– Dlatego niezwykle istotne jest, aby w sposób bieżący i ciągły monitorować wysokość kosztów osobowych poszczególnych grup zatrudnionych i współpracujących pracowników medycznych i niemedycznych niezbędnych w podmiotach leczniczych i posiadać jak najbardziej rzeczywiste i aktualne dane w celu uwzględnienia ich w taryfach świadczeń – czytamy w komunikacie Agencji,

AOTMiT sprawdzi wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Agencja – powołując się na ustawę o minimalnym wynagrodzeniu, która przewiduje stałą podwyżkę w lipcu każdego roku związaną ze zmianami średniego wynagrodzenia w gospodarce – podkreśla, że regulacje te obejmują „jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę i w komórkach działalności podstawowej„.

Oczekiwania odnośnie wzrostu wynagrodzeń pojawiają się także ze strony pozostałych pracowników. Dlatego Agencja planuje gromadzić informacje o wszystkich zatrudnionych u świadczeniodawców osobach w celu określenia pełnych kosztów z tym związanych – pisze Agencja, dodając, że „niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców”.

Tylko pozyskanie jak największej reprezentatywnej puli danych gwarantuje jak najbardziej rzetelne analizy – dodaje.

Agencja podkreśla, że udostępniania i przekazywanie danych do AOTMiT jest ustawowym obowiązkiem, a świadczeniodawcy, którzy wypełniają prawny obowiązek, uzyskują dodatkowe punkty w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Termin do 26 kwietnia na raporty o płacach

Do przekazywania danych o wynagrodzeniach pracowników AOTMiT stworzyła aplikację dostępną na stornie Agencji.

W przypadku świadczeniodawców, którzy nie prowadzą pełnej księgowości, w tym nie prowadzą tak szczegółowej ewidencji wynagrodzeń i ich składników, dopuszcza się możliwość wypełnienia jedynie tych pozycji tabeli, które są możliwe do wypełnienia – informuje Agencja.

Dotyczy to w szczególności podmiotów prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Mając świadomość tego, że przygotowanie danych o wynagrodzeniach wymagać będzie od świadczeniodawców zaangażowania służb księgowych, do pierwszego przekazania danych wybrano okres już zamknięty, za który wynagrodzenia zostały wypłacone i zaewidencjonowane w systemach finansowo-księgowych – tłumaczy AOTMiT.

Agencja jednocześnie informuje, iż dane o wynagrodzeniach należy przygotować za miesiąc luty 2022 roku i przekazać za pośrednictwem aplikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia tego roku.

15 kwietnia 2022 roku zostanie udostępniona możliwość założenia w aplikacji konta w celu przekazania danych. Ze względu na termin zakończenia tego etapu prac, nie jest możliwe wydłużenie terminu na przekazanie danych do Agencji.

Źródło: AOTMiT