Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Co w nowych projektach ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o działalności leczniczej?

Zmiany w najważniejszych z ustaw w ochronie zdrowia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmiany w najważniejszych z ustaw w ochronie zdrowia mają na celu doprowadzenie do działania systemu w taki sposób, aby został on dopasowany do struktury demograficznej i rzeczywistych potrzeb zdrowotnych ludności. Zmiany zakładają też koncentrację świadczeń i profilowanie szpitali, jak również ich usieciowienie w zakresie realizowanych profili świadczeń.

W RAMACH LECZENIA SZPITALNEGO

 • zreformowana ma zostać struktura oraz zasady kwalifikacji do Podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).
 • wdrożone mają zostać rozwiązania umożliwiające konsolidację podmiotów leczniczych.
 • wzmocniony ma zostać również być nadzór podmiotów tworzących nad tworzeniem i realizacją programów restrukturyzacyjnych.

w zakresie PSZ zaproponowano rezygnację z definiowania i wyodrębniania poziomów PSZ, na rzecz kwalifikowania wszystkich świadczeniodawców mających przynajmniej jeden tzw. profil kwalifikujący realizowany na podstawie umowy z NFZ, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie pełne lata kalendarzowe, w trybie pełnej hospitalizacji, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że w przypadku profili zabiegowych dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie określony minimalny udział świadczeń zabiegowych w ostatnim pełnym roku kalendarzowym, a w przypadku profilu położnictwo i ginekologia minimalna liczba odebranych porodów w tym samym okresie (wstępnie przewiduje się, że będzie to odpowiednio ok. 60% udział zabiegów i ok. 400 porodów, przy czym ostateczne określenie szczegółowych wartości dot. udziału świadczeń zabiegowych dla poszczególnych zakresów oraz progowej liczby porodów nastąpi w drodze aktu wykonawczego do ustawy, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz i konsultacji)”.

Jednocześnie MZ proponuje uproszczenie i złagodzenie zasad regulujących udzielanie przez świadczeniodawców w ramach PSZ dodatkowych rodzajów świadczeń, tj. świadczeń:

 • realizowanych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć,
 • z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci,
 • z zakresu chemioterapii lub chemioterapii – leczenie jednego dnia,
 • z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych,
 • z zakresu rehabilitacji leczniczej, realizowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych,
 • z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych,
 • w ramach programów lekowych,
 • objętych kompleksową opieką zdrowotną.

Kolejno resort zdrowia chce wprowadzenia regulacji umożliwiającej, na wniosek świadczeniodawcy, dokonania w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ zmiany polegającej na zastąpieniu określonych profili kwalifikujących odpowiadającymi im profilami świadczeń realizowanymi w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia, za zgodą Prezesa NFZ.

Ponadto MZ chce umożliwić wszystkim świadczeniodawcom realizującym w ramach PSZ określony profil świadczeń, który nie zostałby objęty kwalifikacją na nowych zasadach, kontynuację udzielania świadczeń w ramach takiego profilu w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia, na okres obowiązywania kolejnego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ.

Resort zdrowia proponuje stworzenia możliwości tworzenia i prowadzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez związki jednostek samorządu terytorialnego, jako podmioty tworzące. Dzięki temu rozwiązaniu jednostki samorządu będą mogły łączyć samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przez co będą mogły powstać bardziej efektywne, większe podmioty lecznicze.

Projekt wprowadza też szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i zatwierdzania programów naprawczych tworzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w których wystąpiła strata netto. Proponowane przepisy zakładają, że sporządzenie programu poprzedzają analizy efektywności funkcjonowania i zarządzania, ekonomiczne, jakościowe, operacyjne, działalności leczniczej oraz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych.

Źródło: Rynek Zdrowia