Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Dziś obrady na temat wycen świadczeń SOR i Izb Przyjęć

Zmienił się porządek obrad dzisiejszego (1 września) posiedzenia Rady ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Obejmuje on dodatkowo m.in. propozycje nowych wycen w odniesieniu do świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć oraz w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zaktualizowany porządek obrad Rady ds. Taryfikacji

Do porządku obrad, zaplanowanych na 1 września, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacja dodała ważny punkt. Omawiana będzie druga część wyników analiz kosztowych i propozycje nowych wycen w odniesieniu do świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć oraz w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Oprócz tego w porządku obrad znalazły się:

  • omówienie wyników analizy kosztów świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: biopsja aspiracyjna szpiku kostnego, trepanobiopsja szpiku kostnego.
  • omówienie wyników analizy kosztów świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: choroby wewnętrzne

Rada do spraw Taryfikacji działa przy prezesie AOTMiT. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia. Zadaniami Rady ds. Taryfikacji jest m.in. opiniowanie planu taryfikacji Agencji, metodyki taryfikacji świadczeń. Rada prowadzi też konsultacje w sprawie taryfy z konsultantami krajowymi, przedstawicielami ogólnopolskich towarzystw naukowych, organizacji świadczeniodawców, organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjentów itp.

Rada wydaje stanowiska w sprawie ustalenia taryfy świadczeń.

Źródło: Rynek Zdrowia